• Home
  • Motivational Tips
Love Your Job

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ: ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੋਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ – ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਸ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿੱਤ ਪਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਸਕੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਅਨੰਦਮਈ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ, ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵੇਖੋ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਸੁਖਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕੰਮਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਭਟਕਾਓ। ਅਣਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਗੁਆਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਬਣੋ। ਨਿਰਦਈ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰੋ 

ਨਿਰਪੱਖ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਨੈਕਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਣ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ 

ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। 

ਨਿਯਮਤ ਵਿਰਾਮ ਲਓ 

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜਸਥਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ। ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਹੋਵੇ – ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਰਾਮ ਲਈ ਵੀ। 

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਭੋ। 

ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ: ਐਡਰੇਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। 

ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 

ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਣ। 

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਵਧੇਰੇ ਹੱਸੋ ਅਤੇ ਮਸਤ ਰਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਮਸਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

EZJobs ਐਪ ਇੱਕ ਮੁਫਤ-ਵਰਤਣ-ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ EZJobs ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।