Love Your Job

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ: ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੋਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ – ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਸ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿੱਤ ਪਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਸਕੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਅਨੰਦਮਈ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ, ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵੇਖੋ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਸੁਖਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕੰਮਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਭਟਕਾਓ। ਅਣਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਗੁਆਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਬਣੋ। ਨਿਰਦਈ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰੋ 

ਨਿਰਪੱਖ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਨੈਕਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਣ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ 

ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। 

ਨਿਯਮਤ ਵਿਰਾਮ ਲਓ 

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜਸਥਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ। ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਹੋਵੇ – ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਰਾਮ ਲਈ ਵੀ। 

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਭੋ। 

ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ: ਐਡਰੇਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। 

ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 

ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਣ। 

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਵਧੇਰੇ ਹੱਸੋ ਅਤੇ ਮਸਤ ਰਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਮਸਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

EZJobs ਐਪ ਇੱਕ ਮੁਫਤ-ਵਰਤਣ-ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ EZJobs ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ

ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਠ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਣ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਖਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। 

ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਪੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ 

ਸਮਾਰਟ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ‘ਸੰਪੰਨ ਸੂਚੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। 

ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾਓ 

ਨਿਰੰਤਰ ਭਟਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ IQ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ/ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੰਦਰੇ ਵਾਲੀ ਡੈਸਕ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਪਰਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਣ ਲਈ ਕਹੋ। 

ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ(ਕੰਮਾਂ) ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ(ਕੰਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। 

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੋ 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਅਗੁਣ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 

ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ 

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। 

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੋ। 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ, ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਕਰੋ। ਉਵੇਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।  

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਝਾਵੇਗਾ। 

ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ ਹਾਂ। ਪਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। 

ਦਰਅਸਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰੁਕੋ! ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਲੋਕ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ। 

EZJobs ਐਪ ਇੱਕ ਮੁਫਤ-ਵਰਤਣ-ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ EZJobs ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ 13 ਤਰੀਕੇ

ਕੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ 13 ਤਰੀਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਕਰਮੀ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਘੰਟੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਫਵਾਹ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਖ ਕਰੋ।  ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦੋਸਤ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬੀ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 

ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ 

ਗਲਤ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕੰਮ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼, ਮਨੋਰੰਜਕ, ਉਸਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ। 

ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ 

ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। 

ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ 

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। 

ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਮਝ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ 

ਕੰਮ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ’ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵੋ। 

ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖੋ 

ਵਿਹਾਰ ਸੰਕਰਾਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂ ਹੈ 

ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। 

ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ 

ਗਲਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 

ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। 

ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੋ। 

ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ। 

EZJobs ਐਪ ਇੱਕ ਮੁਫਤ-ਵਰਤਣ-ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ EZJobs ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੰਮ ਤੇ 25 ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੰਮ ਤੇ 25 ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

“ਚੀਅਰ ਅਪ” ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ 25 ਸਧਾਰਣ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। 

ਹਰਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ 

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ, ਰੰਗੀਨ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ ਚਿੱਟੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫਤਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਵਾਂਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 

ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਚਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫ਼ਰਸ਼-ਤੋਂ-ਛੱਤ ਤੱਕ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਓ 

ਉਹ ਕਰਮੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਪੁੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 40% ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਵੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਨੈਕਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। 

ਤਣਾਅ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੋ 

ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹਾਂ” ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਣਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਇਕਾਂਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਖੇਤਰ ਬਣਾਓ 

ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇਕਾਂਤਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਿਠਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮਰੇ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਸਕੋਂ। 

ਪੂਰੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੁਗੰਧ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ੰਕਾਜਨਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਗੰਧਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਵੈਂਡਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਗੰਧਾਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਓ 

ਉਹ ਕਰਮੀ ਜੋ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਿਅਸਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਮੀਦ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 34% ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 

ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕੀਨਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। 

ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਓ 

ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ 

ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋੜ-ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪੀਓ 

ਜਦੋਂਕਿ, ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਚੰਗੇਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ 

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਕੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ। “ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ” (ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ) ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। 

ਪਿਛਲੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਟਕਾਓ। 

ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ 

ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਫੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਡਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਰਤੋਂ। 

ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ 

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ)। 

ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਕਸੀ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ! ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। 

ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਓ 

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਸਕੁੰਚਿਤ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਡਾਰਟ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਵਧੇਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 

ਸੰਚਾਰ 

ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਮੇਲ, ਤਤਕਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੱਸੋ 

ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਤਮ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੀਮਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ, ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। 

ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ, ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੌਜਮਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਗੇਮ ਕਮਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਛਾਣੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾੜੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

EZJobs ਐਪ ਇੱਕ ਮੁਫਤ-ਵਰਤਣ-ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ EZJobs ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।